Our Location

Hello!

Hizmetler

SAĞLIK PROJELERİ YÖNETİMİ

01 06 05 3-MYRA-HealthCareCenter-06 - Drawing Sheet - D149-R1-34 - A 1 1 1 2

Marge Proje Yönetimi, yatırım kararının verildiği andan başlayarak, işletmenin açılışına kadar sürdürülmesi gereken ve multidisipliner bir yönetim işlevidir ve projenin kendisinden daha geniş bir çerçeveyi kapsar.

Proje yönetiminin başarısı, maliyet, kalite ve süre arasındaki denge ile ölçülür. Ülkemiz koşullarında, diğer önemli bir faktör ise; yasal yükümlülük, yerel bürokratik mevzuat ve engellerin bilinmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasıdır.

Marge Proje Yönetim ve Danışmanlık Birimi, başarılı yatırım danışmanlığının, yatırımcıyla yakın ve sürekli biri lişki sonucu gerçekleşeceği inancındadır.

 

YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık yatırımının fiziksel, fonksiyonel ve mali açılardan tanımlanması (Tıbbi branşlar, yatak, ameliyathane, poliklinik sayıları başta olmak üzere tüm departmanların belirlenmesi, tahmini personel sayıları, maliyet ön çalışmaları, uygun lokasyon olup olmadığının değerlendirilmesi ve yer seçimi). Yatırımın varsa riskleri ve avantajlarının ortaya konularak pazara ilişkin görüşlerin sunulması.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Yatırımcı ile birlikte Hastane’nin işleyiş prensipleri belirlenir. Bu prensipler doğrultusunda, işletmenin genel fizibilitesi, 7 yıllık gelir-gider tabloları ve buna bağlı nakit akış şemaları belirlenir. Bu tabloların ekinde olduğu kapsamlı bir Fizibilite raporu hazırlanır.

TASARIM DANIŞMANLIĞI VE YAPIM DENETİMİ

Sağlık kurumu içerisinde mimari olarak gerekli mekanların belirlenmesi. Hasta ve personel trafiklerinin mümkün olduğu kadar birbirlerini kesmediği bir tasarım ile, perde gerisinde kalan mekanların ve bunlara yerleştirilecek donanım ve cihazların planlaması ve detay montajlarının denetlenmesi sonucunda elde edilecek modern ve işlevsel bütünlük, yatırımın kalitesini ortaya koyacak önemli bir unsur olacaktır.

 

2

 

 

Radyoterapi/Nükleer Tıp gibi özel zırhlama gerektiren mekanların projelendirilmesi ve ekipman planlaması konusunda danışmanlık.

ÖN İZİN BELGESİ/RUHSATLANDIRMA DANIŞMANLIĞI

Sağlık kurumunun yürürlükte olan mevzuatlara uygun olarak kanuni izinlerinin alınması, yatırımcıya bu konuda kolaylık sağlayacak bilgilerin toplanması. Tüm bu izin ve ruhsatlandırma sürecinde yatırımcının yanında bu süreci sağlıklı şekilde yürütmek.

SATIN ALMA YÖNETİMİ

Tıp teknolojisinin izlediği hızlı gelişim ve günümüzde kullanılan tıbbi cihazların teşhis ve tedavi yönünden toplum sağlığı üzerinde oynadığı önemli rol, yeni sağlık yatırımlarının önemli bir payının tıbbi donanım ve ekipmana ayrılmasını gerektirmektedir. Yatırım miktarının çok yüksek olması, sunulan hizmet sürecinde kullanılan özel ve çok amaçlı cihazların çokluğu, teknolojik gelişim ve yeniliklerin baş döndüren hızı; yatırımı ilgilendiren satın almaların yeterli bilgi ile donatılmış, deneyimli kişilerce yapılmasını gerektirmektedir.

 

Satın Alma Planlaması

Yatırımın kavramsal tasarımına uygun cihaz parkı ile ilgili listenin oluşturulduğu, hangi cihazların nasıl ve ne zaman alınacağının belirlendiği aşamadır.

 

2

 

Cihaz spesifikasyonların belirlenmesi ve olası firmaların belirlenmesi

Birim cihaz bazında, kullanıcı ihtiyacına uygun cihaz özelliklerinin belirlendiği, buna yönelik teknik şartnamelerin hazırlandığı, hangi üreticilerin bu özelliklere uygun cihaz ürettiğinin tespit edildiği aşamadır.

 

Teklif Toplama

Belirlenen spesifikasyonlara uygun cihazlarla ilgili tekliflerin toplandığı aşamadır.

 

Üretici Firma seçimi

İhale ve/veya doğrudan satın alma yöntemi ile ihtiyaca uygun cihazların hangi üreticiden alınacağının karar aşamasıdır. Bu aşamada yatırımcının isteği doğrultusunda seçim işlemi sürecinde Marge bulunmayabilir veya bulunabilir.

 

Satış Sonrası Yönetimi

Satın alınan cihazların montajının yapılması, eğitimlerinin verilmesi ve effektif şekilde çalışır durumda kullanıcıya teslim edilmesinin sağlandığı dönemdir.

 

İş Kapatma/Sonuçlandırma

Satıcı firmalardan alınan tüm taahhütlerin  yerine getirildiği aşamadır. Son eksiklikler giderilir, garanti sonrası bakım anlaşmaları tekrar gözden geçirilir, firmaların taahhütlerinin yatırımcı lehine yerine getirmeleri sağlanır.

2 2 2 2 2 2

Materyaller (PDF)